Oddíly všestrannosti

Naším cílem je zapojení co nejvíce osob do pohybových aktivit a ukázat pohyb jako přirozenou součást života. 

Za významnou motivaci dětí také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

Cvičení rodičů a dětí

Děti od 2 do 4 let

Hlavním cílem cvičení rodičů a dětí je rozvoj jak hrubé, tak jemné motoriky při cvičení na nářadí a s náčiním, seznámení dětí s novým prostředím a navázání prvních sociálních kontaktů. Rodiče a děti cvičí pod metodickým vedením školených cvičitelek.Vedlejším přínosem cvičení je umožnění kontaktů mezi maminkami a dalšími osobami, které o dítě pečují, a jejich vytržení ze sociální izolace. V neposlední řadě jsou rodiče a děti seznamováni se sokolskými ideály.

Oddíly rodičů a dětí jsou od roku 2016 zapojené do projektu ČOS - Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky

Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.
Věra Smejkalová, autorka projektu

Předškolní děti a mladší žáci

Děti od 4 do 6 let

Cvičení všestrannosti předškoláků a mladších žáků probíhá již bez přítomnosti rodičů. Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí za pomoci nářadí, náčiní, her a motivačních prvků. V průběhu cvičení je vždy dbáno na správné provádění všech cviků, aby cvičení děti nepoškodilo. 

Naše oddíly se také zapojují do celostátního programu ČOS - Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Žáci

Děti od 6 let

Cvičení školních dětí je zaměřeno na všestranný rozvoj pohybových dovedností, ale každá cvičební skupina má svá specifika. Některé hodiny se více orientují na gymnastiku a některé na míčové hry. Současně stále probíhá cvičení prostřednictvím různých her, které jsou pro školní děti stále atraktivní. V průběhu cvičení je vždy dbáno na správné provádění všech cviků, aby fyzická aktivita byla pro děti přínosem a ne zátěží. V rámci každé cvičební hodiny spolupracuje dostatečné množství cvičitelů a pomocníků.


V oddílech sportu pak tenis, atletiku, rokenrol nebo plavání.

Ženy

Pro ženy je určeno cvičení  pro zlepšení a  udržení fyzické kondice, ale i radosti z pohybu samotného.

I pro ně je určena jóga či se mohou zapojit v oddíle smíšeného rekreačního volejbalu.

Muži

Muži se mohou zapojit v oddílech rekondiku, gymnastiky, floorbalu či smíšeného rekreačního volejbalu.


Seniorky

.