Cvičení rodičů a dětí


Děti od 2 do 4 let

Hlavním cílem cvičení rodičů a dětí je rozvoj jak hrubé, tak jemné motoriky při cvičení na nářadí a s náčiním, seznámení dětí s novým prostředím a navázání prvních sociálních kontaktů. Rodiče a děti cvičí pod metodickým vedením školených cvičitelek.Vedlejším přínosem cvičení je umožnění kontaktů mezi maminkami a dalšími osobami, které o dítě pečují, a jejich vytržení ze sociální izolace. V neposlední řadě jsou rodiče a děti seznamováni se sokolskými ideály.

Oddíly rodičů a dětí jsou od roku 2016 zapojené do projektu ČOS - Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky

Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.
Věra Smejkalová, autorka projektu